[]
[{"img_url":"https://wicdn.xiaohongchun.com/xhc-plat/1494925277564_hCky8HFiiP.jpg","target_url":"https://h5.xiaohongchun.com/sharebuy/133904?s=d95781230ebb11e7928b70106faece16&t=1494924341476"},{"img_url":"https://wicdn.xiaohongchun.com/xhc-plat/1494925256395_MhSyGYesSp.jpg","target_url":"https://h5.xiaohongchun.com/channel/?word=%E4%B9%B0%E4%BA%86%E4%B8%8D%E5%90%8E%E6%82%94%E7%9A%84%E5%8D%95%E5%93%81"},{"img_url":"https://wicdn.xiaohongchun.com/xhc-plat/1494404220280_R7TZbwNh5M.jpg","target_url":"https://h5.xiaohongchun.com/channel/?word=%E4%B8%80Bei%E5%AD%90"}]